Punkt Informacyjny
+48 32 302 98 00

Wyślij email
sekretariat@sklep-gliwice.vitomed.pl

Nasz adres
ul. Radiowa 2, Gliwice

OŚWIADCZENIE PREZESA ZARZĄDU VITO-MED SP. Z O.O.

W związku z opublikowaniem w dniu 25 września 2020 r. na łamach oraz na stronie internetowej Tygodnika „NIE” artykułu pt.: „Wirusowe domki”, przywołanego następnie w dniu 26 września 2020 r. w publikacji na stronie internetowej portalu katowicedzis.pl, w których zawarto szereg nieprawdziwych informacji na temat Medycznego Laboratorium Diagnostycznego VITO-MED (dalej: „MLD”) i które w oczywisty sposób zmierzają do zmanipulowania opinii publicznej, w tym w szczególności wywołania negatywnej oceny o jakości działalności MLD związanej z wykonywaniem badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2 – oświadczam co następuje.

W pierwszej kolejności z całą stanowczością zapewniam wszystkich pacjentów, pracowników oraz kontrahentów Vito-Med Sp. z o.o., że pomówienia zawarte w w/w publikacjach nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a MLD spełnia wszelkie wymagania wynikające z najnowszej wiedzy diagnostycznej oraz obowiązujących przepisów prawa. W procesie rejestracji Pracowni Wirusologii, zgodnie z przepisami, MLD poddało się walidacji w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) i uzyskało 100% zgodności. MLD uczestniczy w międzynarodowej kontroli jakości oznaczenia SARS-CoV-2 zgodnie z wymogami standardów medycznych laboratoriów.

Pracownia Wirusologii powstała w ramach modernizacji Laboratorium diagnostycznego funkcjonującego w strukturach Szpitala w Gliwicach przy ul. Radiowej 2, jako odpowiedź na olbrzymie zapotrzebowanie na diagnostykę molekularną SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego.

Ze względu na kluczowy czynnik czasu zdecydowano się na modułową konstrukcję, która aktualnie stanowi „złoty standard” na świecie w walce z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Jak się wskazuje, po to, aby uzyskać jak najszybciej wynik testu należy być „bliżej pacjenta”. Podobne rozwiązania zastosowano w krajach zachodniej Europy – np. w Niemczech i Francji.

Wybór modułowego rozwiązania pozwolił na uruchomienie Pracowni Wirusologii w MLD w czasie krótszym niż miesiąc. Takie działania wymagały poniesienia dużych nakładów finansowych przez Spółkę w wysokości ponad trzech i pół miliona złotych. Lwią część tych nakładów pochłonął specjalistyczny system bezpieczeństwa, wentylacji i klimatyzacji wymagany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Pomieszczenia, w których następuje izolacja wirusa wyposażono w system hermetycznych śluz
z elektronicznie sterowanymi blokadami krzyżowymi oraz kaskadą ciśnień, a całe powietrze w centrali wentylacyjnej przepływa przez system filtrów HEPA H14, które zapewniają filtrację absolutną także dla powietrza usuwanego na zewnątrz. Obróbka próbek odbywa się w izolatorach z nawiewem laminarnym wyposażonych w filtry ULPA, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla personelu.
Odpady biologiczne są utylizowane/wywożone sześć razy na dobę, co w naszej ocenie jest znacznie bezpieczniejsze aniżeli składowanie odpadów i ich utylizowanie/wywożenie raz dziennie. Ergonomicznie wyposażone oraz przeszklone pomieszczenia z dostępem światła dziennego zwiększają dodatkowo komfort i wydajność pracy. Rozwiązania techniczne zastosowane w Laboratorium znacznie przewyższają wymagany przepisami poziom bezpieczeństwa biologicznego BSL 2. Laboratorium posiada elektroniczny system ewidencji i kontroli dostępu uniemożliwiający wstęp osobom postronnym do Modułu Diagnostycznego, w którym stosuje się szczególne środki ostrożności.

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne VITO-MED w Gliwicach jest aktualnie certyfikowane w zakresie ISO 15189 (system jakości i kompetencji technicznych laboratoriów medycznych) oraz ISO 17025 (ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących).

Jako podmiot leczniczy prowadzący działalność w zakresie leczenia szpitalnego doskonale rozumiemy potrzeby Szpitali zlecających nam wykonywanie testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2 i z tej przyczyny postawiliśmy na właściwe ustrukturyzowanie i zoptymalizowanie procesu dostaw materiału do badania do Pracowni Wirusologii. W konsekwencji umożliwiliśmy odbiór próbek od zleceniodawców wielokrotnie w ciągu doby z wykorzystaniem własnej floty samochodowej, co pozwoliło na osiągnięcie średniego czasu uzyskania wyniku testu w około 5 godzin.

Wydajność dzienną Pracowni Wirusologii zapewniają trzy analizatory marki Bioer, puryfikatory do izolacji RNA oraz analizator w systemie zamkniętym marki GenXpert firmy Cephide. Stosujemy wyłącznie testy trzy- i dwugenowe wraz z kontrolą wewnętrzną, co z doświadczeniem 17 aktualnie zatrudnianych przez Spółkę diagnostów laboratoryjnych daje pewność, że wydawane wyniki są rzetelne i prawdziwe. Diagności laboratoryjni posiadają specjalizację oraz doktoraty w dziedzinach biologii molekularnej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii oraz transfuzjologii. W pracowni obowiązują standardowe instrukcje działania SOP oraz księgi aparatury badawczej LOG.

Spółka zatrudnia również personel administracyjny składający się łącznie z 20 osób, który rejestruje zlecenia i wyniki badań w systemach IT, tak by jak najszybciej trafiały do pacjentów.

Na zakończenie informuję, że Spółka podejmie wszelkie kroki prawne niezbędne w celu ochrony jej dobrego imienia oraz reputacji osób zaangażowanych w ciężką pracę w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym związaną z walką z pandemią koronawirusa. Spółka zleciła Kancelarii prawnej przedsięwzięcie odpowiednich działań prawnych w stosunku do osób odpowiedzialnych za publikację oraz powielenie ww. artykułu.

Z poważaniem,
Anna Gil-Borowiecka
Prezes Zarządu